نویسندگان

در مجله الکترونیکی ما از این نویسندگان، ناداستان بخوانید:

نویسنده داستان و ناداستان

 1935-2017

ناداستان نویس و شاعر

1955- now

نویسنده آمریکایی

1899-1963

نویسنده چینی- آمریکایی

1955- now

نویسنده روس-آمریکایی

1899-1977

نویسنده ثابت مجله نیویورکر

1956- now

نویسنده داستان و ناداستان

 now-1945

نویسنده داستان و ناداستان

now-1977

نویسنده داستان و ناداستان

1938-1988

نویسنده داستان و ناداستان

1968- now

نویسنده داستان و ناداستان

1955- now

نویسنده داستان و ناداستان

1956- now

نویسنده داستان و ناداستان

1945- now

مری روچ اسمیت

نویسنده داستان و ناداستان

1958- now

فیلیپ روث

نویسنده داستان و ناداستان

2018- 1933

Vivian Gornick

نویسنده داستان و ناداستان

1935- now

Sherman Alexie

نویسنده داستان و ناداستان

1966- now

فیلیپ لوپاته

نویسنده داستان و ناداستان

1943- now

دینتی مور - Dinty W. Moore

نویسنده داستان و ناداستان

1960- now

Maria Popova

نویسنده داستان و ناداستان

1984- now

بخوانید