ساشل خیاط

برایان دویل یک بار داشتم با ساشل صحبت می‌کردم، خیاطی در بوستون که مغازه‌اش در خیابان چانسی در واقع دری

Read more