لی گاتکیند

نویسنده، سخنران و نوآور ادبی، بنیانگذار مجله «ناداستان خلاق» که در این ژانر هم به عنوان نویسنده و هم به

Read more