دو شعر-جستار از شرمن الکسی

شرمن الکسی  بخش هایی از کتاب «لازم نیست بگویی دوستم داری: یک مموآر» ناداستان (فصل بیستم کتاب) لیلیان الکسی را

Read more