وابستگی‌های سخت

ویویان گورنیک این کتاب یکی از مموآرهای مطرح دنیای ناداستان ادبی است و ویویان گورنیک هم از نویسندگان پیشگام این

Read more