آنی دیلارد

یکی از شاخص‌ترین نویسندگان جستار است که جستار خورشیدگرفتگی او در تمام دوره‌های کارگاهی و دانشگاهی نانفیکشن تدریس می‌شود. مجموعه جستارهای

Read more