جو آن بیرد

جستارنویس آمریکایی متولد 1955 شیکاگو است. کارشناسی هنر و کارشناسی ارشد نویسندگی ناداستان از دانشگاه آیوا دارد و در کالج

Read more