انواع جستار از نظر موضوع و فرم

انواع جستار از نظر موضوع

درباره ناداستان بدانید.
جستار تعمق گر
جستار شاعرانه
جستار معنوی
جستار طنز
جستار سفرنامه

انواع جستار از نظر فرم

درباره ناداستان بدانید.
جستار رسپی
جستار hermit crab
                     جستار ویدئویی