ناداستان، تعریف و آشنایی

مموآرهایی که مبنای فیلم سینمایی شدند:

مموآرها داستانهای واقعی هستند که هر کسی دوست دارد بشنود.
wild

Wild

Cheryl Strayed

download (4)

The Glass Castle

Jeannette Walls

eat-pray-love

Eat, Pray, Love

Elizabeth Gilbert

This_Boy's_Life

This Boy's life

Tobias Wolff