خانه / ناداستان، تعریف و آشنایی

ناداستان، تعریف و آشنایی

جستار بافته

جستار بافته فرم نویی نیست، اما در مباحث نظری ناداستان به عنوان نوع موثری از جستارنویسی معرفی شده است.

جستار، مموآر، خودزندگینامه

مموآر و جستار شخصی دو فرم اصلی در ناداستان خلاق هستند و واضح­ترین تفاوت در دامنه و حجم آنهاست.